Přejít k hlavnímu obsahu

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJÚ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ JAGUAR LAND ROVER AUSTRIA GMBH (JLRA):

ROKO - MOTOR, s.r.o., Sokolská 5613, 760 01 Zlín - Vršava je součástí nezávislé sítě prodejců Jaguar Land Rover. Každý podnikatel nabízí služby péče o zákazníky. Mohou Vám být poskytnuty služby k řádnému naplnění Vašich smluvních vztahů, především pak v souvislosti s kupní smlouvou k automobilu, náhradním dílům nebo příslušenství, leasingovou smlouvou nebo jinou smlouvou o financování, objednávkou servisních či záručních prací, nebo další služby péče o Vás, například při provádění předsmluvních úkonů (například zkušební jízda či zaslání brožury).

Pokud se informujete u prodejce Jaguar Land Rover o automobilu Jaguar Land Rover či službách nabízených Jaguar Land Rover, budou všechny Vámi poskytnuté údaje při získání daných informací či koupi vybraného automobilu předány rovněž JLRA.

KDO JE JLRA:

Za zpracování osobních údajů, které jste poskytli ROKO - MOTOR, s.r.o., Sokolská 5613, 760 01 Zlín - Vršava je ve smyslu GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) odpovědná společnost Jaguar Land Rover Austria GmbH (FN 84604v), se sídlem Fasaneriestraße 35, A-5020 Salzburg, telefonní číslo: 00800 3386 7049 (Jaguar), 00800 3386 7050 (Land Rover), email: dsgvoaut@jaguarlandrover.com.

Jaguar Land Rover Austria GmbH patří do podnikatelského seskupení, jehož mateřskou společností je britská společnost Jaguar Land Rover Automotive plc. Další informace naleznete na našich webových stránkách https://www.jaguarlandrover.com/terms-and-privacy

Jaguar Land Rover patří do podnikatelského seskupení TATA. Další informace k TATA naleznete na http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust a http://www.tata.com/company/index/Tata-companies

Máte-li dotazy k politice JLRA na ochranu osobních údajů, můžete kontaktovat zákaznické centrum Jaguar Land Rover pod níže uvedenými kontaktními údaji:

Jaguar: https://www.jaguar.cz/contact-us/index.html

Land Rover: https://www.landrover.cz/ownership/contact-us/index.htm

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS JLRA ZPRACOVÁVÁ:

Společnost Jaguar Land Rover Austria GmbH zpracovává především následující osobní údaje, které jsou jí předávány od smluvních partnerů JLRA:

• Vaše jméno, obchodní firmu, kontaktní údaje (například adresu, e-mailovou adresu), Vaše datum narození a místo narození, informace o Vašem podnikání nebo Vašem zaměstnavateli, informace o tom, zda vykonáváte podnikatelskou/obchodní činnost, kontaktní preference, kontaktní osobu/řidiče, profil zákazníka (například rodinný stav);

• Informace o Vašem automobilu (včetně identifikačního čísla Vašeho automobilu, oficiálního registračního čísla, informaci o modelu automobilu, jeho stáří, jakož i najetých kilometrech, datu koupě, historii oprav a diagnostických údajích);

• Produkty a služby, o které máte zájem, nebo které jste využili či zakoupili;

• Informace potřebné pro účely financování, například platební údaje.

JLRA může získat osobní údaje také z jiných zdrojů než pouze od prodejců JLRA. Při shromažďování Vašich osobních údajů se JLRA nepřetržitě snaží informovat Vás transparentně a úplně o zpracování Vašich údajů a právech se zpracováním těchto údajů souvisejících a v případě nutnosti také získat Váš souhlas s takovým zpracováním.

K JAKÝM ÚČELŮM JLRA POUŽÍVÁ VAŠE ÚDAJE:

JLRA používá Vaše osobní údaje především k následujícím účelům:

1. Řádný výkon smluvních vztahů, jejichž smluvní stranou jste, příp. k poskytování služeb Vaší osobě (především aktualizace softwaru automobilu, kupní smlouva k automobilu, objednávka záručních či servisních prací, záruka nových automobilů, následná záruka a záruka mobility, správa Vašeho digitálního certifikátu a kulance), Provedení Vámi požadovaných předsmluvních služeb (například zkušební jízda či přeposlání brožur). (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);

2. Využijete-li některou z našich služeb (například zkušební jízdu) nebo si koupíte automobil Jaguar Land Rover, může JLRA v rámci poskytovaných služeb provést průzkum za účelem zlepšení spokojenosti svých zákazníků. To umožňuje JLRA lepší pochopení Vaší zkušenosti a dovolí to JLRA zohlednit Váš feedback a provést zhodnocení za účelem zlepšení kvality nabízených produktů a služeb, což je v oprávněném zájmu JLRA. JLRA má také oprávněný zájem na předání dotazníku za účelem prohloubení vztahů se svými zákazníky a hodnocení poskytování a dostupnosti služeb. Za účelem ochrany Vašich oprávněných zájmů máte v rámci jakéhokoli průzkumu zaslaného e-mailem možnost odmítnout jakékoli další doručení (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR);

3. Pokud si koupíte automobil Jaguar Land Rover v rámci smlouvy o financování, může poskytovatel financování pravidelně poskytovat informace o takové smlouvě JLRA. Mezi informace takto poskytnuté JLRA patří například informace o trvání smlouvy, zajištění a platbách, čísle smlouvy, kontaktních údajích, začátku a konci smlouvy stejně tak jako informace o vozidle. JLRA bude takto obdržené osobní údaje zpracovávat v souladu s účely vymezenými ve všeobecné politice o ochraně osobních údajů JLRA. JLRA může takto získané informace v povoleném rozsahu a na konci Vašeho původního období financování použít za účelem kontaktování Vaší osoby o podobných produktech a službách, které by Vás mohly zajímat (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Zvolením této možnosti na marketingovém nebo registračním formuláři můžete požádat o přímou reklamu od Jaguar Land Rover. Tento souhlas k přijímání reklamy předáme JLRA;

4. JLRA použije Vaše údaje mimo jiné za účelem analýz, výzkumu a vývoje, pro marketingové průzkumy a průzkumy trhu, pro programy ke zlepšení zákaznické a servisní spokojenosti a pro produkty a služby, pro lepší pochopení Vašich zkušeností v rámci poskytovaných služeb, ke zlepšení produktů a služeb nabízených Jaguar Land Rover a také k tomu, aby Vaše transakce a kontakty s Jaguar Land Rover a jeho prodejní sítí byly přizpůsobeny Vašim potřebám a byly pro Vás příjemnější. (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR);

5. Naplnění povinností týkajících se monitoringu a dozoru nad produkty jakož i provedení eventuálních svolávacích akcí v rámci právní povinností vyplývajících ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ze zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a ze zákona č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR).

KOMU JLRA PŘEDÁVÁ VAŠE ÚDAJE:

Vaše osobní údaje jsou dále předávány následujícím příjemcům:

• třetím osobám, které osobní údaje dále zpracovávají, aby mohla JLRA připravit a poskytnout Vámi vybrané a vyžádané produkty a služby, například třetím osobám, které pracují jako podpora marketingu či reklamy nebo optimalizují webové služby;

• síti smluvních prodejců a opravců společnosti Jaguar Land Rover, aby mohla JLRA naplnit Vaše požadavky na služby a poskytované produkty, provádět analýzy a školení a zlepšovat kvalitu poskytování služeb, kterých se Vám dostává při interakci se sítí našich prodejců a opravců;

• společnostem náležejícím do skupiny Jaguar Land Rover v souladu s účely a zásadami stanovenými ve vnitřní politice na ochranu osobních údajů JLRA;

• třetím osobám v případě, že JLRA zcizí nebo prodá zcela či zčásti svůj závod;

• v případech, kdy je JLRA povinna zpřístupnit či předat Vaše osobní údaje za účelem splnění zákonných povinností, za účelem jejich dodržování nebo z důvodu jejich skutečného či domnělého porušení;

• odborným poradcům jako advokátům, daňovým poradcům a auditorům JLRA.

JLRA přijala společně se všemi poskytovateli služeb bezpečnostní opatření, aby zajistila, že jsou všechny údaje bezpečně uloženy a používány pouze v souladu s cíli vymezenými v tomto dokumentu, jakož i s účely stanovenými ve vnitřní politice na ochranu osobních údajů JLRA.

JAK DLOUHO JLRA UKLÁDÁ VAŠE ÚDAJE:

JLRA ukládá Vaše osobní údaje po tak dlouhou dobu, po kterou je to nezbytně nutné za účelem poskytnutí všech Vámi vyžadovaných produktů a služeb, zodpovězení položených dotazů, splnění zákonných povinností, řešení sporů a vymáhání práv JLRA vzhledem k jejím oprávněným zájmům.

Kritéria, na jejichž základě JLRA stanovuje dobu uchování jsou:

Rozdílné účely daného zpracování údajů, kategorie zpracovávaných dat, retenční doby nezbytně nutné pro jejich zpracování, platná smluvní ujednání, zákonné promlčecí lhůty, platné regulatorní požadavky a průmyslové normy.

Úplné informace o účelu a právním rámci zpracování údajů, příjemcích údajů a přeshraničním předávání údajů naleznete ve všeobecné politice na ochranu osobních údajů JLRA, a to pro Jaguar na: https://www.jaguar.cz/privacy-policy/index.html a pro Land Rover na: https://www.landrover.cz/privacy-policy/index.html

VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Jako subjekt údajů jste oprávněni získat informaci o tom, jaké údaje o Vás JLRA zpracovává a za jakým účelem (čl. 15 GDPR) a požadovat případně jejich opravu (čl. 16 GDPR). Za určitých okolností jste také oprávněni vznést námitky proti způsobu, jakým JLRA zpracovává Vaše osobní údaje a požadovat také jejich výmaz (čl. 17 GDPR), anebo požadovat omezení jejich zpracování (čl. 18 GDPR). Za určitých okolností můžete rovněž požadovat, aby byly Vaše osobní údaje k dispozici v běžně používaném a strojově čitelném formátu (čl. 20 GDPR), aby

mohly být snadno předány třetí osobě. Máte rovněž kdykoli právo na odvolání Vámi uděleného souhlasu ke zpracování osobních údajů, a to i pro elektronická marketingová sdělení. Abyste tak mohli učinit, musíte využít pouze takové možnosti odvolání Vašeho souhlasu, které Vám byly zaslány na e-mail v rámci marketingových sdělení.

JLRA usiluje o poskytnutí toho nejlepšího zákaznického servisu. Pokud budete muset či chtít kontaktovat JLRA v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů, prosíme Vás o kontaktování na níže uvedené e-mailové adrese a do předmětu e-mailu uveďte, že se jedná o ochranu Vašich osobních údajů. Pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně ochrany Vašich osobních údajů, kontaktujte, prosím, osobu odpovědnou v JLRA za ochranu osobních údajů na následující e-mailové adrese:

• dsgvoaut@jaguarlandrover.com

Pokud nejste spokojení s JLRA a se způsobem, jakým zpracovává Vaše osobní údaje, kontaktujte prosím JLRA přímo prostřednictvím výše uvedené e-mailové adresy. Máte rovněž právo podat jakoukoli stížnost u Vašeho lokálního dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, v Rakousku u rakouského úřadu pro ochranu osobních údajů na www.dsb.gv.at/kontakt

Verze ze srpna 2019